Zoeken: 
  >>> Deze website aanbevelen  Français   Deutsch   
 Onthaal  News Contact Links Achtergronden Plan-Regio Weerbericht Agenda's Folders Configuratie ?

GESCHIEDENIS    Bleyberg wordt PLOMBIERES  Printervriendelijk
 

De naam BLEYBERG wordt PLOMBIERES

ten gevolge van het verzoekschrift van de bevolking na de eerste oorlog.

Ministère de l'Intérieur
Ministerie van Binnenlandsche zaken
Administration des Affaires Électorales et de la Statistique Générale
Beheer van Kieszaken en Algemene Statistiek
Arrèté royal attribuant une dénomination nouvelle à un hameau
Koninklijk besluit eene nieuwe benaming aan een gehucht toekennende.
ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, SALUT.
ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Vu la requête par laquelle des habitants du hameau de Bleyberg, dépendant des communes de Gemmenich, de Hombourg et de Montzen, demandent que le nom de Bleyberg soit remplacé par une dénomination française;
Gezien het verzoekschrift waarbij inwoners van het gehucht Bleyberg, hetwelk afhangt van de gemeenten Gemmenich, Homburg en Montzen, vragen om den naam Bleyberg te doen vervangen door een Fransche benaming;
Vu les avis des conseils communaux intéressés;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liège;
Attendu que la demande est basée sur des considérations d'ordre patriotique;
Considérant que la modification demandée n'est pas de nature à susciter des inconvénients administratifs sérieux;
Gezien de adviezen van de betrokken gemeenteraden;
Gezien het advies van de bestendige deputatie des provincieraads van Luik;
Aangezien de vraag berust op beweeggronden van vaderlandschen aard;
Overwegende dat de gevraagde wijziging niet van aard is gewichtige bestuurlijke ongemakken te verwekken;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Op voorstel van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, Wij hebben besloten en wij besluiten:
· Article 1er. La dénomination de Plombières est attribuée au hameau de Bleyberg.
· Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
· Artikel 1. De benaming Plombières wordt verleend aan het gehucht Bleyberg.
· Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1919.
ALBERT.
Par le Roi: Le Ministre de l'Intérieur,
Baron DE BROQUEVILLE
Gegeven te Brussel, den 20n September 1919.
ALBERT.
Van 's Konings wege:
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
Baron DE BROQUEVILLE


Koniglijk Besluit van 17 september 1975, Staatsblad van 25 september 1975 (in kracht op 1/1/1977):
· Art. 374. De geeenten Gemmenich, Homburg, Montzen, Moresnet en Sippenaeken worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente, genaamd Plombières.

Hier was ook de franse naam Plombières als voordeel vermeld omdat hij een franse uitsprake heeft.


Disclaimer | Copyright © 2004 S.I.3F - H.Bindels Web Design & Development - Last Update: 08/11/2010 23:06:47