🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
Disclaimer (V.V.V. Drie grenzen)

Disclaimer

PRIVACYBELEIDBEHANDELING EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


De opstelling van een privacycharter toont het belang aan dat het Royal Syndicat d'Initiative des Trois-Frontières (K. VVV 3 Grenzen)(RSI3F) hecht aan de bescherming van persoonsgegevens.

ALGEMENE BEGINSELEN
- Het Royal Syndicat d'Initiative des Trois-Frontières, (K VVV 3 Grenzen) geregistreerd bij de ECB onder nummer 406 509 875, hierna RSI3F genoemd, exploiteert een informatiewebsite via het adres « www.trois-frontieres.be ».

- Wij verzamelen geen persoonsgegevens, maar indien dit in de toekomst wel het geval zou zijn, worden alle door ons verzamelde persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming, "AVG"), Richtlijn 2002/58 / EG, gewijzigd door Richtlijn 2009/136 / EG en de wet van 13 juni 2005, genaamd "Wet met betrekking tot elektronische communicatie", gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.
- U wordt verzocht dit privacybeleid zorgvuldig te lezen en de inhoud ervan te lezen.

GEGEVENS DIE MOGELIJK WORDEN VERZAMELD

- Informatie verzameld via technologische hulpmiddelen.

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type van uw browser. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de delen van de site die u hebt bezocht.

- Door onze Site te bezoeken, geeft u toestemming en toestemming voor het verzamelen en verwerken van dergelijke gegevens zoals hierboven beschreven.

COOKIES

- Cookies zijn gegevens die vanuit uw browser naar uw terminal worden gestuurd wanneer u de site bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies vereenvoudigen de toegang tot de site en de navigatie en verhogen de snelheid en efficiëntie van hun gebruik. Ze kunnen ook worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van de site te analyseren.

- De RSI3F informeert u over de soorten cookies die op de site worden gebruikt :
Technische cookies die essentieel zijn om de goede werking van de site te garanderen.
Functionele cookies die gebruikersvoorkeuren opslaan.
Deze zijn niet essentieel, maar dragen in hoge mate bij aan het aanbieden van inhoud en aanbiedingen op maat.
Dit type cookie wordt dus gebruikt om uw gebruik van de site te vergemakkelijken door bepaalde gegevens over u te onthouden, zoals bezorggegevens, voorkeuren met betrekking tot de taal van de site of andere voorkeuren die nodig zijn voor het leveren van de dienst (en).
De verzamelde gegevens omvatten voornamelijk de bekeken, open of gesloten pagina's, het type browser dat wordt gebruikt of gegevens zoals het aantal klikken en de tijd die op een bepaalde pagina wordt doorgebracht.

Deze verzamelde gegevens zijn anoniem en onthullen uw identiteit niet.

Prestatiecookies vallen ook in deze categorie. Het "traceren" van de bezochte informatie is daarom cruciaal om feedback te krijgen over acties om de site te verbeteren.
Dit maakt het ook mogelijk om te controleren of de site erin slaagt de door de internetgebruiker gevraagde dienst te leveren.

In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen informatie waarmee de internetgebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd en aangezien ze strikt zijn ingesteld voor hun technische functionaliteit, hebben ze geen uitdrukkelijke toestemming van de abonnee.

- In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicatie, is uw overeenkomst niet nodig wanneer de installatie van een cookie het exclusieve doel heeft om communicatie langs elektronische weg toe te staan of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het aanbieden van '' een online service op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

- U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.

- De RSI3F informeert u dat het uitschakelen van cookies de optimale navigatie en functionaliteit van de site kan beïnvloeden.

RECHT VAN VORDERING

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk middel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de werkplek of de plaats van de vermeende overtreding als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de AVG.

Privacy Commissie
Drukstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0) 2274 48 00 - Fax: +32 (0) 2274 48 35
Email : commission@privacycommission.be

JURIDISCHE KENNISGEVING


Copyright en inhoud

De site en de inhoud ervan worden beschermd door de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom en in het bijzonder door de wet op het auteursrecht en de naburige rechten, de wet op de bescherming van databases en die op de bescherming van softwareprogramma's. computers en, in voorkomend geval, het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom (handelsmerken en modellen

Teksten, beelden, fotos, animaties, lay-out, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.
De V.V.V. Drie grenzen probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van de Website van de V.V. Drie grenzen toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

De link moet moet in een nieuw venster verschijnen. De pagina's van de site mogen in geen geval worden geïntegreerd in de pagina's van een andere site (Frame of iframe). Tenzij specifieke toestemming kan worden verleend per geval, is de deeplink-techniek volledig verboden.

In alle gevallen behoudt de redactionele manager zich het recht voor om de verwijdering van een link te verzoeken als hij van mening is dat de referent (bronsite) de aldus gedefinieerde regels niet respecteert.

Activiteitenkalenders

De inhoud van de Evenementenagenda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens. De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze gepubliceerde gegevens.

De VVV is niet verantwoordelijk voor op deze site vermelde prijzen; deze kunnen altijd worden veranderd.